طرح های پیشنهادی راه اندازی

      کارواش مجتمع تجاری ایران مال

     کارواش مجتمع تجاری اکومال

     کارواش مجتمع تجاری اداری گرین سنتر

     کارواش مجتمع لوتوس مال

     کارواش مجتمع تجاری شاد آباد

     کارواش آقای سواری

     کارواش اتوماتیک ایران روور

     کارواش مجتمع حسن لو

     کارواش مجتمع دهباشی